logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Zamówienia publiczne:

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi ,i roboty budowlane w MZWiK spółka z o.o. w Kole- Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od przepompowni ścieków ul. Asnyka i włączenie jej do kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawadzkiego dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie o zamówieniu - Pobierz

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia kolektor tłoczny przejście pod Wartą - Pobierz

Zał. nr 2 Formularz oferty - Pobierz

Zał. nr 3 Mapa ul. Asnyka i Zawadzkiego - Pobierz

Zał. nr 4 Przepompownia asnyka - Pobierz

Zał. nr 5 Projekt umowy dokumentacja projektowa rurociąg pod rz. Wartą - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MZWiK spółka z o.o. w Kole, na wykonanie zadania pn.

„ Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem „Przebudowa i modernizacja czyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

CZĘŚĆ I SIWZ IDW NA INŻYNIERA - Pobierz

CZĘŚĆ II SIWZ Wzór Umowy Inżynier - Pobierz

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS ZAMÓWIENIA - Pobierz

Załącznik nr 1 Formularz Oferty - Pobierz

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków - Pobierz

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Pobierz

Załącznik nr 4 PFU Koło - Pobierz

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub brak przynależności grupy kapitałowej - Pobierz

Załączniki do PFU cz_1 - Pobierz

Załączniki do PFU cz_2 - Pobierz

Załączniki do PFU cz_3 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 1 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 2 - Pobierz

Zmiana SIWZ (zmiana terminu składania ofert) - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Mascott o numerze rej. PKL MU99 (rok produkcji 2006)

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Zdjęcia Renault Mascott - Pobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Kole przy ul.Energetycznej 11 ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - formularz cenowy - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony, pn.

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło ”

Ogłoszenie TED - Pobierz

TOM I SIWZ - Pobierz

TOM II SIWZ Umowa - Pobierz

TOM III PFU - Pobierz

Załącznik do SIWZ nr 1 Formularz Oferty - Pobierz

Poprawiony załącznik nr 1 ( Formularz oferty ) - Pobierz

Zalącznik do SIWZ nr 2 Formularz JEDZ - Pobierz

Załączniki do PFU cz_1 - Pobierz

Załączniki do PFU cz_2 - Pobierz

Załączniki do PFU cz_3 - Pobierz

Wyjaśnienia:

Wyjaśnienie nr 1 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 2 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 3 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 4 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 5 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 6 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 7 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 7- zdjęcia - Pobierz

Wyjaśnienie nr 8 (wizja lokalna)- Pobierz

Wyjaśnienie nr 9 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 12 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 13 (wizja lokalna)- Pobierz

Wyjaśnienie nr 14 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 15 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 18 - Pobierz

Poprawiony załącznik nr 1 ( Formularz oferty ) - Pobierz

Wyjaśnienie nr 20 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 11 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 11 zdjęcia i rzuty - Pobierz

Wyjaśnienie nr 16 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 10 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 17 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 21 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 23 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 24 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 19 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 19 zdjęcia i profil hydrauliczny - Pobierz

Wyjaśnienie nr 22 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 25 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 28 (wizja lokalna) - Pobierz

Wyjaśnienia nr 33 (wizja lokalna)- Pobierz

Wyjaśnienia nr 36 (wizja lokalna) - Pobierz

Wyjaśnienie nr 26 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 27 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 29 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 30 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 31 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 34 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 35 - Pobierz

Informacja dla Oferentów - Pobierz

Wyjaśnienie nr 32 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 37 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 39 - Pobierz

Zmiana SIWZ (zmiana terminu składania ofert) - Pobierz

Sprostowanie ogłoszenia - Pobierz

Wyjaśnienia nr 42 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 43 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 44 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 44 mapy zasadnicze terenu oczyszczalni w formacie tif nr2 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 44 mapy zasadnicze terenu oczyszczalni w formacie tif nr1 - Pobierz

Sprostowanie ogłoszenia nr 2 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 45 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 38 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 41 - Pobierz

Wyjaśnienie nr 40 - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Oświadczenie grupa kapitałowa - Pobierz

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza dialog techniczny dotyczący zamówienia pn.

„Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2019 -2020) specjalistycznego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody) - zakup w formie leasingu operacyjnego uzyskanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego.”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie o dialogu technicznym Pobierz

Załacznik nr 1 - Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym Pobierz

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego Pobierz

Zakończenie dialogu technicznego

Informacja o zakończeniu dialogu technicznegoPobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Sukcesywna dostawa flokulantu płynnego do odwadniania osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Kole przy ul. Energetycznej 11 ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - Pobierz

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy - Pobierz

Załącznik nr 4 - Informacja o dopuszczeniu innych rodzajów flokulantów do udziału w postępowaniu - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Kole przy ul. Energetycznej 11 ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - Pobierz

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Wywóz i zagospodarowanie odpadów (skratek i zawartości piaskownika) z Oczyszczalni ścieków w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - Pobierz

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - Pobierz

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony, pn.

„Dostawa energii elektrycznej dla spółek Miasta Koła na lata 2020-2021 ”

Ogłoszenie TED - Pobierz

SIWZ - Pobierz

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy - Pobierz

Załącznik Nr 3 – Formularz oferty - Pobierz

Załącznik Nr 3.1 – kalkulator - Pobierz

Załącznik Nr 4 – JEDZ - Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ -espd-request.xml - Pobierz

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie grupa kapitałowa - Pobierz

Załącznik Nr 6 – Oświadczenia wykonawcy - Pobierz

Załącznik Nr 7 – Oświadczenia wykonawcy - Pobierz

Sprostowanie do SIWZ- Pobierz

Wyjaśnienia nr 1 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 2 - Pobierz

ZMIANA Załącznik nr 2 do SIWZ - Pobierz

Wyjaśnienia nr 3 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 4 - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert Pobierz

Informacja o wyborze oferty Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w MZWiK sp. z o.o. w Kole, pn.

„Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ulicy Toruńskiej w Kole ”

Zawartość SIWZ:

Ogłoszenie - Pobierz

SIWZ - Pobierz

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Pobierz

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy - Pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonywanych robót - Pobierz

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o wykluczenia w zakresie grupy kapitałowej - Pobierz

Wyjaśnienie nr 1 - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w MZWiK sp. z o.o. w Kole, pn.

„Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych w rejonie ulic Blizna – Miodowa – Piaski w Kole”

Zawartość SIWZ:

Ogłoszenie - Pobierz

SIWZ - Pobierz

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia:Pobierz

Załącznik Nr 2 – Formularz oferty:Pobierz

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:Pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:Pobierz

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy:Pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonywanych robót:Pobierz

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o wykluczenia w zakresie grupy kapitałowej:Pobierz

Zmiana SIWZ nr 1:Pobierz

Wyjaśnienia nr 1:Pobierz

Wyjaśnienia nr 2:Pobierz

Informacja o wyborze oferty:Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakładowej i ul. Toruńskiej w Kole”

Zawartość do pobrania:

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia:Pobierz

Załącznik Nr 2 – Formularz oferty:Pobierz

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy:Pobierz

Mapa 1:Pobierz

Mapa 2:Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakładowej i Toruńskiej w Kole ”

Zawartość SIWZ:

Ogłoszenie:Pobierz

SIWZ:Pobierz


Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia:Pobierz

Załącznik Nr 2 – Formularz oferty:Pobierz

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:Pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:Pobierz

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy:Pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonywanych robót:Pobierz

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób:Pobierz

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o wykluczenia w zakresie grupy kapitałowej:Pobierz


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetycznej w Kole – etap II ”

Zawartość SIWZ:

Ogłoszenie:Pobierz

SIWZ:Pobierz


Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia:Pobierz Pobierz 2

Załącznik Nr 2 – Formularz oferty:Pobierz

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:Pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:Pobierz

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy:Pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonywanych robót:Pobierz

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób:Pobierz

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o wykluczenia w zakresie grupy kapitałowej:Pobierz


„ Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Dostawa PAX 18 i Podchlorynu Sodu do MZWiK sp. z.o.o. w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - formularz cenowy - Pobierz

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni ścieków w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - formularz cenowy - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Załadunek, wywóz i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - formularz cenowy - Pobierz

Badania osadu - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony, pn.

Dostawa urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”.

Ogłoszenie TED - Pobierz

SIWZ TOM I - Pobierz

SIWZ TOM II - Pobierz

SIWZ TOM III - Pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty - Pobierz

Załącznik Nr 2 – JEDZ - Pobierz

Wyjaśnienia nr 1 - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Oświadczenie grupa kapitałowa - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony,  pn.

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło


Ogłoszenie TED - Pobierz

SIWZ TOM I - Pobierz

SIWZ TOM II - Pobierz

SIWZ TOM III - Pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty - Pobierz

Załącznik Nr 2 - JEDZ - Pobierz

Załącznik Nr 3 - PFU - Pobierz

Postanowienie od odstąpienia obowiązku przeprowadzenia

Oświadczenie o dysponowanie

Plan sytuacyjny oczyszczalni

Plan zagospodarowania terenu

Blok biologicznego oczyszczania ścieków

Schemat technologiczny oczyszczalni po modernizacji

Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni

Wyjaśnienia nr 1 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 2 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 3 - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Oświadczenie grupa kapitałowa - Pobierz

Informacja o wyborze oferty -  Pobierz

 


Regulamin udzielania zamówień przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kole - pobierz

Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro związanych z realizacją Projektu pn. "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło" - pobierz

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony,  pn.

Dostawa energii elektrycznej dla spółek Miasta Koła na lata 2018-2019

Ogłoszenie TED - pobierz

SIWZ - pobierz

 Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

 Załącznik Nr 2 – Wzór umowy - pobierz

 Załącznik Nr 3 – Formularz oferty - pobierz

  Załącznik Nr 4 – JEDZ - pobierz

  Załącznik Nr 5 – Oświadczenie grupa kapitałowa - pobierz

  Załącznik Nr 6 – Oświadczenia wykonawcy - pobierz

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 -  pobierz

Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 -  pobierz

Informacja o wyborze oferty -  pobierz

Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 -  pobierz

Protokół otwarcia ofert -  pobierz


 

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz

Oświadczenie - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz

Wniosek o przedłużenie terminu związania z ofertą pobierz

Oświadczenie pobierz

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony,  pn.

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

 

Ogłoszenie TED - pobierz

SIWZ TOM I (IDW ) - pobierz

SIWZ TOM II (Wzór Umowy) - pobierz

SIWZ TOM III (Opis Przedmiotu Zamówienia) - pobierz

 

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty - pobierz

Załącznik Nr 2 – JEDZ - pobierz

Załącznik Nr 3 – PFU - pobierz         

Archiwalne wyniki badań gruntowo-wodnych  - pobierz         

 

UZUPEŁNIENIE SIWZ:

Załącznik nr 1 do PFU - Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - pobierz

Załącznik nr 2 do PFU - Oświadczenie o posiadaniu  prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  - pobierz

Załącznik nr 3 do PFU - Plan sytuacyjny oczyszczalni  - pobierz

Załącznik nr 4 do PFU - Plan zagospodarowania terenu.  - pobierz

Blok biologicznego oczyszczania ścieków - projektowany  - pobierz

Schemat technologiczny oczyszczalni po modernizacji   - pobierz

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz

Wyjaśnienia nr 2 - pobierz

Wyjaśnienia nr 3 - pobierz

Wyjaśnienia nr 4 - pobierz

Wyjaśnienia nr 5 - pobierz

Wyjaśnienia nr 6 - pobierz

Wyjaśnienia nr 7 - pobierz

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.