logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Majątek Spółki

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

wynosi 29 353 596,67 zł i obejmuje:

 

A.

AKTYWA TRWAŁE

25 751 091,66

I.

Wartości niematerialne i prawne

6 954,94

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

25 151 119,72

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

593 017,00

B.

AKTYWA OBROTOWE

3 602 505,01

I.

Zapasy

542 325,68

II.

Należności krótkoterminowe

1 298 995,27

III.

Inwestycje krótkoterminowe

1 683 770,05

IV.

Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe

77 414,01

 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.